Računska jedinica protoka -Integrator - Korjenator

Računska jedinica protoka -Integrator - Korjenator
  • Sumator 8 digita s mogučnošću reseta.
  • Opcija elektromehaničkog brojača.
  • Više načina prikaza na bargraf pokazivaču
  • Do 8 programabilnih alarma
  • Bilježenje ( logiranje ) podataka na USB stick / SD card
  • Umrežavanje uređaja ( Modbus / 485 ) u svrhu praćenja procesa
Kataloški broj »

Integratori i Korjenatori, Računska jedinica protoka namjenjeni su za mjerenje prikaz i sumiranje trenutnog protoka i kumulativa protoka kroz određeno vrijeme. Moguće je mjerenje pare, plinova, fluida, energije, temperature, ...


INP-06 Integrator za mjerenje protoka pare, plinova s diferencijalnim pretvaračem tlaka, vortex, ... . Pokazuje protok pare na LED displeju te ukupnu sumu (kumulativ) protoka na elektromehaničkom brojaču u nekom vremenskom period. Moguće je uključiti alarm koji zatvara ventil ako je protok prevelik. ,,,
INP-08 Integrator za mjerenje pare, plinova s diferencijalnim pretvaračem tlaka, vortex, ... . Pokazuje protok pare te ukupnu sumu (kumulativ) protoka na LED displeju.

Trenutna mjerena vrijednost se prikazuje na digitalnom LED pokazivaču. Uređaj posjeduje dva interna brojača 8 znamenki za prikaz kumulativa (jedan s mogučnošću reseta) s opcijom ugradnje još jednog vanjskog elektromehaničkog brojača.

INK-06 Računska jedinica protoka pare s diferencijalnim pretvaračem tlaka i korekcijom protoka po tlaku i temperaturi. Omogućuje mjerenje masenog protoka dobivenog iz mjerenja volumetriskog protoka korigiranog po temperaturi i tlaku. Omogućuje veću točnost mjerenja.

Mjerena vrijednost se može skalirati, galvanski odvojiti i prosljediti na analogni izlaz kako bi se mogao koristiti kao ulazna velićina u neki drugi instrument.
Obrađeni signal se uspoređuje sa zadanim parametrima unutar uređaja, te signalizira stanje i poremećaje u procesu, te ga prosljeđuje na logički ili relejni izlaz.
Istovremeno u obliku svijetlosnog signala, signalizira stanje procesa na prednjoj ploči pokazivača. Uređaj podržava funkciju zvučnog alarma, koji ima mogućnost poništenja. Sve zabilješke procesa, također se mogu, putem mreže 485 ili USB stickom, prenijeti na osobno računalo.
Svi snimljeni podaci mogu se prikazati u obliku grafikona ili kao tablica, te se pomoću Microsoft Excela ili nekog drugog tabličnog kalkulatora, nadalje analizirati.
Zabilježeni podaci se prema potrebi mogu ispisati na USB pisač.
Sve postavke su jednostavne za korisnika, ali i zaštićene šifrom od neželjenih promjena. U uređaj su ugrađene elektroničke komponente zadnje generacije, provjerenih svijetskih proizvođača, koje se odlikuju izrazito visokom pouzdanošću i izrazito niskom osjetljivošću na elektromagnetske smetnje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip INP - 08 INP - 06 INK-06
Osnovna ploča Folija s tastaturom Folija s tastaturom Folija s tastaturom
Ugradnja Ploča s izrezom Ploča s izrezom Ploča s izrezom
Kučište 96x96 mm
72x72 mm
144X72 mm
72x144 mm
105x90x58 mm šina
72x72 mm
144x72 mm
72x144 mm
96x96 mm
144X72 mm
72x144 mm
Napajanje 230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
Klasa 0.2 % od krajnje vrijednosti (u području 0-100%) 0.2 % od krajnje vrijednosti (u području 0-100%) 0.3 % od krajnje vrijednosti (u području 5-100%)
Ulaz Ulaz 1:RTD: Pt100/200, Ni100/200, Pt100 psihrometar, Cu53, linearizacija RTD-a u 25 točaka, potenciometar , naponski: 0-50mV, 0-60 mV, termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B, strujni: 0/4 -20 mA, 20-4/0 mA Ulaz 1:RTD: Pt100/200, Ni100/200, Pt100 psihrometar, Cu53, linearizacija RTD-a u 25 točaka, potenciometar , naponski: 0-50mV, 0-60 mV, termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B, strujni: 0/4 -20 mA, 20-4/0 mA Ulaz 1:RTD: Pt100/200, Ni100/200, Pt100 psihrometar, Cu53, linearizacija RTD-a u 25 točaka, potenciometar , naponski: 0-50mV, 0-60 mV, termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B, strujni: 0/4 -20 mA, 20-4/0 mA
Izlaz 0/4 - 20 mA
0/1 - 5 V
0/2 - 10 V
0/4 - 20 mA
0/1 - 5 V
0/2 - 10 V
0/4 - 20 mA
0/1 - 5 V
0/2 - 10 V
Spoj ulaza Dvožično
Trožično
------------------------------------------ Dvožično
Trožično
Integrator interni brojač 8 znamenki s mogućnošću reseta interni brojač 8 znamenki s mogućnošću reseta / elektromehanički brojač 6 znamenki elektromehanički brojač 6 znamenki
Opterećenje izlaza 500 ohma 500 ohma 500 ohma
Utjecaj temperature 0.03 % / K 0.03 % / K 0.03 % / K
Greška zbog napajanja 0.01% krajnje vrijednosti pri mreži ±15% 0.01% krajnje vrijednosti pri mreži ±15% 0.01% krajnje vrijednosti pri mreži ±15%
Pokazivanje Prikaz mjerene veličine na LED pokazivaču 4 i 5 digita.
Prikaz jedinice mjere na LED pokazivaču 3 digita
13mm crveni LED pokazivač 4 digita LCD displej 4/5 digita
Alarm Do 8 programabilnih alarma Do 8 programabilnih alarma -------------------------------------------

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.